flags

Bejelentkezés, regisztráció

Szabályzat

A JLEMC klubot négy, a rendvédelem területén szolgálatot teljesítő aktív, és nyugállományú barát hozta létre, aktív és nyugállományú motorozni szerető „törvényszolgáknak”, és azok családtagjainak.

A klub zárt, a tagok viszonya baráti, az életben és éles helyzetekben megedződött kapcsolatokon alapul. Azoknak a barátainknak kívánunk a belépésre lehetőséget nyújtani, akik becsülettel, adott helyzetben akár életük kockáztatásával is, esküjükhöz híven arra tették fel az életüket, hogy másokat megóvjanak, segítsenek, vagyonukat megvédjék, de szabadidejükben a motorozás szeretete által, tartalmas programokon való részvétellel kívánnak kikapcsolódni, klubéletet élni.

A klub célja, hogy tagjai személyes példamutatásukkal erősítsék a rendvédelmi szervek és a civilek közötti kölcsönös megbecsülést, öregbítsék a Klub hírnevét, és kivegye részét a Hatóságokkal együttműködve a baleset és bűnmegelőzési munkában.

A Klub, a tagok, és családtagjaik számára rendszeresen szervez túrákat, baráti összejöveteleket, programokat. A Klub biztosítja minden tagnak és családjának a kulturált, baráti hangulatú motorozást, kikapcsolódást.

A klub tagja lehet:

 • Aktív és nyugállományú hivatásos rendvédelmi dolgozó, igazságszolgáltatási köztisztviselő, közalkalmazott, bíró, ügyész, vám-és pénzügyőr, amennyiben rendelkezik érvényes „A” vagy „A korlátozott” kategóriás vezetői engedéllyel, motorkerékpárral (vagy a közeljövőben tervezi annak beszerzését), elfogadja a KLUB írott, íratlan szabályait, a társadalmi élet alapvető normáit!
 • Aki vállalja, hogy viselkedésével nem hoz szégyent a Klubra, Tagokra, Baráti Tagokra és Családjaikra, valamint a rendvédelmi, igazságszolgáltatási szervekre, az azok által képviselt értékekre, eszmékre!
 • Kinek a jelentkezését a Tagok teljes egyetértésben, ellenszavazat nélkül megszavazzák, elfogadják.
 • Külföldi, aktív, és nyugállományú hivatásos rendvédelmi dolgozó abban az esetben léphet be a Klubba, amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a belépéshez szükséges státuszát!
 • A baráti tag a tagok egységes igen szavazatával teljes jogú taggá válhat.

Tagok jogai:

 • Látogathatja a Klub honlapját, annak használatában, működtetésében, szerkesztésében, témáinak olvasásában korlátozás nélkül a meghatározott szabályok betartásával részt vehet.
 • Jogosult a Klub összes rendezvényén részt venni.
 • Észrevételeket, javaslatokat tehet a Klub működésével kapcsolatosan.
 • Részt vehet a Taggyűléseken, ott javaslati, észrevételi joggal rendelkezik.
 • Választhat és választható.
 • Jogosult a Klub Colorjának és egyéb jelzéseinek a viselésére.

Tagok kötelessége:

 • Éljen olyan magán és motoros életet, mellyel nem hoz szégyent személyére, családjára, a társadalmi normákra, a klubra, a klub tagjaira!
 • Dönt új Tagok felvételének kérdésében!

Jelentkezés Tagnak:

A jelentkező (Tagjelölt) a soros Elnök felé az első négy közös motorozást követően írásban, az erre készített formanyomtatványon jelezze belépési szándékát, majd minimum egy éven át aktívan vegyen részt a Klub által szervezett programokon, rendszeresen látogassa a Klub honlapját, éljen aktív klubéletet! Tag lehet az egy éves várakozási idő lejárta előtt az a jelentkező is, aki kiemelkedő tevékenységével hozzájárult a Klub hírnevének  öregbítéséhez és legalább három tag ajánlásával bír.

A klubba civil személy Baráti Tagként léphet be, amennyiben:

 • Magyar állampolgár, aki a Klub célkitűzéseit, alapszabályát, normáit elfogadja, rendelkezik érvényes „A” vagy „A korlátozott” kategóriás vezetői engedéllyel, motorkerékpárral (vagy a közeljövőben tervezi annak beszerzését)
 • Vállalja, hogy viselkedésével nem hoz szégyent a Klubra, Tagokra, Baráti Tagokra és Családjaikra, valamint a rendvédelmi, igazságszolgáltatási szervekre, az azok által képviselt, értékekre, eszmékre!
 • Büntetlen előéletű,
 • Feddhetetlen magánéletű
 • Két olyan Tag írásos ajánlásával bír, akik legalább egyéves tagsági viszonnyal rendelkeznek.
 • A Tagok családtagjai, akkor is, ha nem rendelkeznek érvényes vezetői engedéllyel, saját motorkerékpárral. Családtagoknál a Baráti Tagviszony elismerése automatikus, amennyiben a családtag felvételét kéri!
 • Amennyiben azt a Tagság teljes egyetértésben megszavazza.

Jelentkezés Baráti Tagnak:

A jelentkező (Baráti Tagjelölt) a soros Elnök felé a klub által nyílt túrának meghirdetett négy közös motorozást követően írásban jelezze belépési szándékát, majd legalább egy éven át aktívan vegyen részt a Klub által szervezett programokon, folyamatosan látogassa a Klub honlapját, éljen aktív klubéletet! Írásos jelentkezését követően, amennyiben azt a Klub Elnöke elfogadta, felvételre váró baráti tagként jogosult a Klub által szervezett zárt túrán is részt venni!

Baráti Tagok Jogai:

 • Látogathatja a Klub honlapját, annak használatában, működtetésében, szerkesztésében, témáinak olvasásában a meghatározott szabályok betartásával részt vehet.
 • Jogosult a Klub összes rendezvényén részt venni.
 • Részt vehet a Taggyűléseken, de szavazati joggal nem rendelkezik.
 • Jogosult a Klub Colorjának és egyéb jelzéseinek a viselésére.

Baráti Tag kötelessége:

 • Éljen olyan magán és motoros életet, mellyel nem hoz szégyent személyére, családjára, a társadalmi normákra, a klubra, a klub tagjaira!

Szavazás a klubba történő felvételről:

A klubba Tagként, Baráti Tagként az összes Tag, együttes, egyöntetű „igen” szavazata után lehet bekerülni. A szavazás nyílt, csak „igen” vagy „nem” lehet, „tartózkodást” nem fogadunk el, melyet a Tagok személyesen vagy írásban tehetnek meg!

A Baráti Tagok száma - a Családtagokon felül - nem haladhatja meg, a Tagok számának 50 %-át!

Tagfelvételre minden évben egy alkalommal kerül sor, az évet megnyitó vagy bezáró közös motorozás alkalmával!

A klubtagság azonnali megszűnésével jár:

 • ha a Tag, bármely okból méltatlanná válik a hivatásos szolgálatra, a rendvédelmi, igazságügyi szervtől elbocsátják,
 • ha a Tag, Baráti Tag, életvitele, a klubtagokhoz való viszonya többekben is nem tetszést vált ki, az elvárható társadalmi normákkal nem egyeztethető. Ebben az esetben az Elnök által kijelölt időpontban és helyen a jelenlévő tagok megvizsgálják a felmerült problémát, és közösen döntenek az esetleges szankció foganatosításáról.
 • ha a Baráti Tag, bűncselekményt követ el
 • ha a Tag, Baráti Tag, írásban kéri tagsági viszonyának megszüntetését
 • kizárás esetén, melyhez nyílt szavazás során egyszeri többség is elegendő
 • ha a Tag, Baráti Tag, meghal

A regisztráció törlésével jár:

Amennyiben a regisztrált tag három naptári hónapon keresztül sem látogatja meg a JLEMC honlapját, abban az esetben regisztrációját automatikusan töröljük. Kivétel, ha az érintett megfelelő indokkal, előre, ennek mellőzését kéri.
Az a regisztrált akivel kapcsolatban megállapítható, hogy nem a klub szemléletével azonos módon cselekszik törlésre kerül.

A klubtagság tagsági megszűnésével jár hivatásosok esetében:

Amennyiben bármely ok miatt kéri, vagy közös megegyezéssel távozik a rendvédelmi szervtől! Ebben az esetben ha kéri, Baráti Taggá válhat.

Color viselésének szabályai:

Egy motoros klub életében a Color olyan, mint egy egyenruha, jelzi a hovatartozást, a szemléletet, a mi esetünkben az érintett Testületeket, igazságszolgáltatási intézményeket is. Egy kívülálló a Color alapján alkot véleményt az egész közösségről. A Color viselése az együttes motorozás során kötelező, felelősséggel jár, nem csak a Klub, de a Tagok és a nem motorozó kollégák felé is!

A Color politikai, pártrendezvényeken nem viselhető!

Coloros mellényen, ruházaton, motorkerékpáron stb. nem viselhető semmilyen jelzés, szimbólum, felirat, mely bármely politikai oldalra, nézetre, szemléletre utal, vagy bármely társadalmi csoportot akár Magyarországon, vagy külföldön sérthet, azokban félelmet, megbotránkozást kelthet! Ilyen jelzések, szimbólumok, feliratok egyáltalán nem viselhetőek a Klub rendezvényein sem!

A Colort minden Tag, Baráti Tag és a legközelebbi Családtag (feleség, férj) viselheti! A Color a Klub tulajdona, kizárás vagy kilépés esetén a kilépő köteles azt visszaadni!

Kisméretű Color (patch) viselése mellkason:

Összességében az vonatkozik rá, mint a Colorra, de amennyiben a Tagság egyszerű többséggel az adott személynél megszavazza, a felvételre váró jelölt is viselheti!

Kettős tagság kérdése:

Tekintettel arra, hogy egy igen körülhatárolható, feltételezhetően azonos szemléletet valló közösség szerveződött egy klubba, ezért részünkről a klubbal szembeni lojalitás elvárt, így kettős tagságot nem fogadunk el!

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy Tagjaink ne motorozhatnának együtt másokkal, illetve a Klub ne ápolna akár baráti kapcsolatokat is más, de azonos értékrendet valló klubokkal, közösségekkel. Abban az esetben, ha Tagunk más rendezvényen vesz részt, a Coloros mellényt viselheti, a „Color viselésének szabályaiban” leírtak betartásával.

Mi így túrázunk:

Kedves látogató, velünk együtt motorozó! A Justice Motoros Klub minden érdeklődőt szeretettel vár nyílt túráira, amennyiben a jelentkező betartja a KRESZ előírásait, a Klub szabályait, viselkedésével nem veszélyezteti más közlekedő életét, vagyonát, valamint nem vet rossz fényt a Klub Tagjaira. Elvárásaink nagyon egyszerűek, mondhatni, hogy egy normális gondolkodású ember magától is eszerint él, közlekedik.

Kérünk kedves túrára jelentkező, vedd figyelembe, hogy Neked kell alkalmazkodnod a mi szervezéseinkhez, túra stílusunkhoz. Túráink célja, hogy kényelmes, mindenki számára elfogadható túratempóban, a tájban gyönyörködve, a levegő illatát, a szél simogatását élvezve, stressztől mentesen, kikapcsolódva együtt motorozzunk és ismerjük meg szűkebb és tágabb világunkat. Túráink egy-egy tájegység, település, látványosság, kulturális rendezvény, stb. meglátogatásáról, megismeréséről szól, a tervezés során odafigyelve arra, hogy lehetőleg kisforgalmú utakon, a táj szépségét élvezve jussunk el célunkhoz. A sebességünk megválasztásában, közlekedésünkben mindenkor a KRESZ előírásai az irányadóak, a tempót a leglassabb motoroshoz igazítjuk. A Klub Tagjai szigorú, előre megbeszélt rendben motoroznak.
Tag, Baráti Tag, külön motorral érkező vendéget, vendégeket, csak a nyílt túrákra hozhat, de előtte egyeztetni köteles a klub Elnökével. Amennyiben a túrán való részvételre a jelentkező vendég, engedélyt kap, úgy viselkedéséért a vele szemben kezességet vállaló Tag, Baráti Tag felel!

A szürke hétköznapok

Sajnos manapság kevesen engedhetik meg maguknak, hogy minden rendezvényre, közös motorozásra eljussanak akár anyagi, akár egyéb okok miatt, de szeretnénk, ha mindenkivel tudnánk a személyes kapcsolatot tartani. Ennek érdekében évente több alkalommal családi sütögetős, főzős napot tartunk, mely elsősorban nem a motorozásról, hanem egymás megismeréséről, a baráti kapcsolatok ápolásáról, erősítéséről szól. Ezekre az eseményekre amennyiben a Tagság egyöntetűen úgy dönt, a klubba jelentkezőket is meghívjuk. Egy ilyen esemény adott esetben közös túrázásnak is minősülhet a felvétel szempontjából.

Kedves Látogatónk!

Ha eddig eljutottál az olvasásban, rövid betekintést nyerhettél a Klub életéről, szemléletéről. Ha számodra ez szimpatikus, szeretettel várunk honlapunkon, túráinkon, hogy megismerhess bennünket és mi is megismerjünk Téged.

Minden motorosnak kívánunk balesetmentes, élményekkel teli sok-sok kilométert, széles utat és tele tankot!

Értelmezések:

Társadalmi normák:

Olyan magatartás-előírások, amelyek a lehetséges magatartások szerint előírják a helyeset és a követendőt, az előírás be nem tartása esetére hátrányos következményt helyeznek kilátásba, és azt általában meg is valósítják. A társadalmi normák nélkül nincs emberi társadalom, azok egyidősek az emberi társadalommal.

Elnök:

Az egyszerű többséggel megválasztott tag. Mandátuma egy naptári évig tart!

Color:

A klubot jelképező, nagyméretű, háton hordott felvarró. Áll egy középső, a klubra jellemző grafikából, felül egy a klub nevét, alul pedig az ország nevét feltüntető szalagból. Az alsó szalagon olvasható még a klub alakulásának dátuma, az LE és az MC rövidítések.

A Color nyelve a Rendvédelmi Motoros Klubok hagyományait tisztelve és követve, angol.

Patch (folt):

A color kb. karjelvény méretű változata. Ezt a Tagokon kívül az egyéb megkötés mellett, a felvételre várók is viselhetik.

Készült: 2009. október 6. napján

 

Copyright © 2009 --- Justice Law Enforcement Motorcycle Club Hungary --- Minden jog fenntartva.

Design és webfejlesztés:

TremoloWeb_Logo_Sign
honlapkészítés, webdesign, keresőoptimalizálás: www.tremoloweb.hu | autó-motor linkgyűjtemény | Kötelező biztosítás